Výroční zpráva Římskokatolické farnosti Neratovice za rok 2019

Farnost Neratovice neznamená jen samotné město Neratovice, ale zaujímá rozlohu 14 obcí (Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Kojetice, Libiš, Neratovice, Obříství, Předboj, Újezdec, Úžice-Netřeba, Vojkovice, Zálezlice, Zlonín). Což je zhruba 26 070 obyvatel (k 1. 1. 2019 dle dat ČSÚ), kteří mají na tomto území přihlášené trvalé bydliště. Dle posledního sčítání lidu z roku 2011 se v této oblasti hlásí k víře cca 10 % lidí – to by při tomto počtu obyvatel odpovídalo 2 607 osob.

Dle sčítání aktivních účastníků bohoslužeb ze dne 6. 10. 2019 se nedělních bohoslužeb účastní cca 220 osob. V roce 2019 proběhlo 18 křtů, 7 svateb, 23 pohřbů. Biřmování přijalo 8 osob a 1. sv. přijímání  prvokomunikantů.

Farnost také pořádá velké množství aktivit, obzvláště pro děti a mladé. Věříme totiž, že vzdělávání a výchova dětí a mládeže mají velký smysl pro budoucnost. Mladé také velmi podporujeme v tom, aby sami připravovali program pro druhé, učí se tím totiž zodpovědnosti, vzájemné ohleduplnosti, pomoci a respektu. Tím farnost přispívá k podpoře zralé občanské společnosti, sociální vnímavosti a prevence kriminality.

Za účelem pořádání akcí pro děti a mládež jsme v roce 2013 založili SHM Klub Neratovice, z.s.  Statistika za rok 2019 je následující:

 Salesiánské hnutí mládeže – klub Neratovice2019
Počet členů98
Počet účastníků pravidelných akcí*96
Počet účastníků jednorázových akcí*341
Počet účastníků všech akcí*437
Počet jedinečných účastníků pravidelných akcí75
Počet jedinečných účastníků jednorázových akcí126
Počet jedinečných účastníků všech akcí145
Součet odpracovaných hodin dobrovolníky2510,5

*1 osoba může být započtena vícekrát, pokud se účastní více akcí

V roce 2019 se jednalo o následující akce pořádané farností a SHM Klub Neratovice:

Pravidelné schůzky

•       Výuka náboženství (5 věkových skupin)

•       Zkouška dětského sboru

•       Zkouška mládežnické kapely

•       Modlitba chval v rodinách

•       Setkávání mládeže

•       Setkání u Studny (setkání matek na mateřské dovolené s dětmi doplněné Modlitbami matek)

•       Večery chval

Nepravidelné opakující se aktivity

•       Zkouška dospělého sboru

•       Výlety s dětmi (6 jednodenních výletů a akcí a 4 víkendové pobyty)

•       Výlety s mládeží

•       Organizační schůzky mládežnických vedoucích (přípravy na tábory, výlety a další akce)

•       Odpoledne deskových her

•       Tvořivá odpoledne (3 akce)

Každoroční aktivity

•       Farní tábor

•       Farní Art tábor

•       Mikulášská besídka

•       Společenský večer s tancem

•       Karneval

•       Zahradní slavnost

•       Zájezd na festival SHM

•       Slavnostní ukončení školního roku

•       Horský pobyt (letos ve švýcarských Alpách a i pro rodiny s dětmi)

V roce 2019 byl rovněž jeden z mladých farníků – Jan Vrba – na roční dobrovolné službě v Bulharsku v rámci salesiánského programu Cagliero.    

Finanční zpráva farnosti za rok 2019 
NÁKLADY1 457 290,47
Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem
(bohoslužebný materiál, materiál na opravy kostelů a far,
opravy kostelů a far, náklady na reprezentaci, spotřeba energií na farách a v kostelech)
808 632,14
Osobní náklady celkem (mzdy)16 200,00
Daně a poplatky celkem (daň z nemovitostí, správní poplatky)116 491,00
Ostatní náklady celkem (odeslané sbírky)257 113,73
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek celkem   250 683,60
Daň z příjmů celkem      8 170,00
  
VÝNOSY1 467 223,72
Provozní dotace celkem (dotace z MK na opravu zdi NPM Lobkovice)185 000,00
Přijaté příspěvky celkem (dary)128 691,00
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem888 794,81
Ostatní výnosy celkem    (sbírky)264 737,91
 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 9 933,25

V roce 2019 bylo uhrazeno 50 % výdajů souvisejících s výstavbou sítí resp. přípojek ČEZ. V roce 2020 bylo uhrazeno zbývajících 50 %.         

Finanční zpráva týkající se projektu výstavby nového kostela za rok 2019

Dary na stavbu nového kostela i výdaje se stavbou kostela spojené se dle platných zákonů ČR neúčtují na náklady a výnosy, ale do nedokončeného hmotného majetku, tudíž nejsou obsaženy v tabulce výše.  

Dary na stavbu kostela v roce 2019 byly v celkové výši 322 600 Kč.

Příspěvek Arcibiskupství pražského v roce 2019 na projekt nového kostela činil 2 000 000 Kč.

Výdaje spojené se stavbou kostela v roce 2019 byly v celkové výši 2 548 430 Kč.

CELKEM2 548 430
projektová dokumentace2 178 000
připojení sítí a inženýrská činnost336 830
správní poplatky22 100
konzultace11 500

Vyšší výdaje se uskuteční v roce 2020, kdy probíhá budování přípojek (elektrická, voda, plyn) a počítá se rovněž již se započetím stavby.